Zavod O

PROJEKT: MUTUNK II.
KRAJI IN REGIJA IZVAJANJA: ŠKOFJA LOKA, KRANJ, GORENJSKA
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 11. 2021 do 1. 3. 2023
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 139.774,84 €

Operacijo “MUTUNK II.” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

OPIS PROJEKTA:

Operacija »MUTUNK II.« izbranim ranljivim skupinam preko nadgradnje aktivnosti iz predhodnega projekta »Moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura« omogoča izraz umetniškega potenciala, skrbi za socialno vključenost ter hkrati izboljšuje možnosti za zaposlovanje na področju kulture. Preko različnih umetniških praks ter vrste orodij in spretnosti, s katerimi se bodo preko treh sklopov usposabljanj spoznali udeleženci, želimo vzpostaviti tesen stik med njimi ter različnimi organizacijami s področja kulture.

Osrednje aktivnosti operacije tokrat predstavljajo raznolike kulturne šole (gledališka, radijska, filmska, fotografska, animacijska, striparska, pripovedovalska, itd.), ki se bodo s svojimi produkcijami (predstave, filmi, albumi, razstave, igre, itd.) predstavile širši javnosti. Nič manj pomembni niso niti študijski obiski, vezani na zgoraj omenjene aktivnosti ter stažiranja udeležencev v izbranih kulturnih organizacijah, kjer bodo soustvarjali delovne procese. Poleg omenjenih aktivnosti, se bodo tudi tokrat zvrstile ustvarjalne delavnice (tokrat neobhodno povezane s kulturnimi šolami), kjer bo poleg pridobivanja novih veščin in znanj, poglaviten cilj tudi priprava intervencij v javni prostor. Ne smemo pozabiti niti na zaključni ulični festival, s katerim bomo širšo javnost ponovno opozorili, da omenjene ranljive skupine nimajo le svojih zahtev in potreb, ampak so enakovreden del družbe. Ob tem moramo poudariti, da so aktivnosti zastavljene tako, da se lahko izvedejo tudi v primeru ponovne prepovedi združevanja zaradi situacije s COVID-19.

Ciljno skupino predstavljata dve ranljivi skupini, invalidi in priseljenci. Obe skupini povezujejo precejšnja socialna izključenost, majhne zaposlitvene možnosti ter posledično velika možnost zdrsa na družbeno obrobje. Med kratkoročnimi učinki prevladujejo povečana socialna vključenost, dvig zaposlitvenih možnosti ter razvit ustvarjalni izraz pripadnikov ranljivih skupin, med dolgoročnimi rezultati pa velja izpostaviti oplemeniteno domačo umetniško produkcijo, dvig različnih kompetenc, opolnomočenje udeležencev za delovanje na kulturnem področju ter bolj ozaveščeno širšo javnost

CILJI PROJEKTA:

Cilj operacije je izvedba treh sklopov usposabljanj. Sklopi so vsebinsko zaokroženi, hkrati pa se med seboj tudi smiselno povezujejo. V usposabljanja bomo vključili vsaj 50 udeležencev iz ciljnih skupin invalidov in priseljencev. Preko različnih programov in t.i. kulturnih šol se bodo spoznali s kulturno produkcijo in soustvarili filme, razstave, predstave, igre. S sodelovanjem v več sklopih bodo udeleženci in udeleženke spoznavali tudi proces izvedbe programa ter s tem pridobili pomembna znanje in izkušnje za samoorganizacijo. Cilj je, da preko usposabljanj udeleženci pridobijo kompetence za boljši nastop na trgu dela, predvsem na področju kulture oziroma z njo povezanih dejavnosti. Vsekakor želimo povečati socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin, njihovo organiziranost ter socialno interakcijo med različnimi skupinami in družbo nasploh.

KAZALNIKI:

  • število udeležencev vključenih v usposabljanja (50)
  • zaposlitev predstavnika iz ranljive skupine (1)
  • število udeležencev vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev po zaključku operacije (50)