Zavod O

PROJEKT: MOJA USTVARJALNOST, TVOJA USTVARJALNOST, NAŠA KULTURA
PARTNERJI: ZAVOD TRI, ZAVOD CARNICA, KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER ŠKOFJA LOKA
KRAJI IN REGIJA IZVAJANJA: ŠKOFJA LOKA, KRANJ, GORENJSKA
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 114.986,70 €

Operacijo “Moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

OPIS PROJEKTA:

Operacija ”Moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura” izbranim ranljivim skupinam omogoča izraz umetniškega potenciala, skrbi za socialno vključenost ter hkrati izboljšuje možnosti za zaposlovanje na področju kulture. Preko širokega nabora umetniških praks ter vrste orodij in spretnosti, s katerimi se bodo preko treh sklopov usposabljanj spoznali udeleženci, želimo vzpostaviti tesen stik med njimi ter različnimi organizacijami s področja kulture. Na ta način se bodo stkale nove socialne mreže, ki bodo preprečevale socialno izključenost ranljivih skupin, na drugi strani pa se bodo izboljšale možnosti za zaposlitev.

Osrednje aktivnosti operacije predstavljajo ustvarjalne delavnice, kjer je poleg pridobivanja novih veščin in znanj, poglavitni cilj tudi intervencija v javni prostor ter priprava zaključnega uličnega festivala. S tem želimo opozoriti, da omenjene ranljive skupine nimajo le svojih zahtev in potreb, ampak so enakovreden del družbe.

Ciljno skupino predstavljata dve ranljivi skupini, invalidi in priseljenci. Obe skupini povezujejo precejšnja socialna izključenost, majhne zaposlitvene možnosti ter posledično velika možnost zdrsa na družbeno obrobje. Med kratkoročnimi učinki prevladujejo povečana socialna vključenost, dvig zaposlitvenih možnosti ter razvit ustvarjalni izraz pripadnikov ranljivih skupin, med dolgoročnimi rezultati pa velja izpostaviti dvig različnih kompetenc, opolnomočenje udeležencev za delovanje na kulturnem področju ter bolj ozaveščeno širšo javnost.

CILJI PROJEKTA:

Cilj operacije je izvedba treh sklopov usposabljanj. Sklopi so vsebinsko zaokroženi, hkrati pa se med seboj tudi smiselno povezujejo. V usposabljanja bomo vključili vsaj 50 udeležencev iz ciljnih skupin invalidov in priseljencev. Prav konkretni izdelki, ki bodo nastali kot produkt delavnic, bodo služili kot izhodišče za intervencijo v javni prostor. Poleg opozarjanja družbe na obstoj ranljivih skupin, želimo, da se udeležencem omogoči lastno izražanje in raziskovanje kulturnih dediščin. Vso pestrost izročil in veščin bomo smiselno vključili v ustvarjalne delavnice na način aktivne participacije udeležencev. Končni izdelki bodo nastali s prepletanjem različnih sklopov, ki se bodo medsebojno nadgrajevali in dopolnjevali. S sodelovanjem v več sklopih bodo udeleženci in udeleženke spoznavali tudi proces izvedbe programa ter s tem pridobili pomembna znanje in izkušnje za samoorganizacijo. Cilj je, da preko usposabljanj udeleženci pridobijo kompetence za boljši nastop na trgu dela, predvsem na področju kulture. Povečati želimo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin, njihovo organiziranost in pa socialno interakcijo med različnimi skupinami in družbo nasploh.

KAZALNIKI:

– število udeležencev vključenih v usposabljanja (50)
– zaposlitev predstavnika iz ranljive skupine (1)
– število udeležencev vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev po zaključku operacije (50)